2007 m. gruodžio 29 d. EN service Rašykite Pradžia Spausdinti
Paieška
Nuostatai

Skinetrin
Onychomycosis finally defeated!
http://www.e-odchudzanie.com.pl/lt/skinetrin-nuomones.html

Formexplode
The preparation for the muscle mass!
http://www.e-odchudzanie.com.pl/lt/formexplode-atsiliepimai.html

PATVIRTINTA 
Valstybinės maisto ir terinarijos tarnybos
direktoriaus 2000 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 171

KAUNO MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO
IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau vadinama tarnyba) yra valstybinė įstaiga. Tarnyba savo veiklą vykdo Kauno mieste.
2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga.
4. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, įstatyminį kapitalą ir antspaudą su savo pavadinimu. Turi teisę atidaryti einamąsias ir atsiskaitomąsias sąskaitas ir vykdyti finansines operacijas.
5. Tarnybos pavadinimas: Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Tarnybos adresas: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 423 545, faksas (8 ~ 37) 490 382.

II. SVARBIAUSIEJI TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausieji tarnybos uždaviniai yra šie:
6.1. organizuoti ir vykdyti gyvulių ir kitų gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamų ligų ir šių ligų likvidavimą profilaktinėmis, priešepizootinėmis, sanitarinėmis ir kitomis veterinarinėmis priemonėmis, planuoti priešepizootinius ir gydomuosius darbus, organizuoti ir koordinuoti jų atlikimą;
6.2. saugoti vartotojų interesus užtikrinant, kad į šalies rinką ir eksportui tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
6.3. užtikrinti veiksmingą higienos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose (nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams);
6.4. kontroliuoti, kad mitybai, perdirbimui vartojami gyvūniniai produktai ir žaliavos būtų tinkamos veterinarinės-sanitarinės kokybės;
6.5. organizuoti ir vykdyti vartotojų apsaugą nuo ligų, susijusių su nesaugaus maisto vartojimu, su kitomis atsakingomis institucijomis organizuoti tokių ligų židinių likvidavimą;
6.6. skatinti vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintu maistu.
7. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina:
7.1.1. vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitikimą saugos, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams;
7.1.2. maisto ir pašarų tvarkymo vietų veterinarinės sanitarijos ir maisto higienos reikalavimų laikymąsi, įmonių savikontrolės sistemas ir jų funkcionavimą;
7.1.3. maisto, žaliavų, geriamo vandens kokybę ir atitikimą norminių aktų reikalavimams;
7.1.4. viešojo maitinimo įmonėse gaminamų patiekalų saugą;
7.1.5. higienos reikalavimų, nustatytų maistą tvarkantiems asmenims, laikymąsi;
7.1.6. gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą;
7.1.7. veterinarinių vaistų, kitų preparatų, pašarų, jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą;
7.1.8. vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus, susijusius su maisto sauga ir gyvūnų priežiūra;
7.1.9. gyvūnų sveikatos būklę jų laikymo vietose, turgavietėse, karantino punktuose, skerdyklose;
7.1.10. gyvulių ir kitų gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
7.1.11. žmonių maistui netinkamų produktų tinkamumą gyvuliams šerti;
7.1.12. gyvūninių atliekų tvarkymą;
7.1.13. nesaugių produktų sunaikinimą;
7.1.14. alkoholio produktų atitikimą norminių aktų reikalavimams;
7.1.15. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio produktų realizavimo, laikymo, saugojimo ir gabenimo reikalavimų;
7.2. vykd
7.2.1. veterinarines profilaktikos priemones nuo gyvulių, kitų gyvūnų infekcinių, invazinių ir kitų užkrečiamųjų ligų;
7.2.2. epizootinės situacijos vertinimą ir duoda gyvulių ir kitų gyvūnų savininkams privalomus nurodymus įgyvendinti gyvulių, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir jų likvidavimo, deratizacijos, dezinfekcijos bei ūkines priemones; 
7.2.3. gyvulių ir kitų gyvūnų sergamumo užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis ligomis analizę, šių ligų likvidavimo priemones;
7.2.4. klinikinius, laboratorinius (virusologinius, bakteriologinius, biocheminius, cheminius toksikologinius, radiologinius, histologinius, parazitologinius) ir kitus tyrimus gyvulių, kitų gyvūnų ligoms diagnozuoti, maisto, vandens bei pašarų ir jų priedų saugai ir kokybei įvertinti;
7.2.5. kartu su kitomis institucijomis - bendrų žmonėms ir gyvuliams, taip pat kitų gyvulių ir gyvūnų užkrečiamųjų ligų apsaugos veterinarines priemones;
7.2.6. skerdžiamų gyvulių ir kitų gyvūnų bei jų produktų veterinarinę sanitarinę ekspertizę;
7.2.7. maisto saugos rizikos veiksnių analizę ir prevencijos priemones;
7.2.8. maisto tvarkymo įmonių kontrolę ir priežiūrą;
7.2.9. maisto, pašarų, gyvūninių atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo vietų statybos, rekonstrukcijos projektų ir kasybos darbų veterinarinę ekspertizę; 
7.2.10. gyvulių registravimą, identifikavimą ir apskaitą;
7.2.11. konsultuoja gyvūnų savininkus ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir kitais klausimais;
7.2.12. maisto ir veterinarijos specialistų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, sudaro sąlygas studentų praktiniam mokymui;
7.3. išduoda:
7.3.1. veterinarinius dokumentus maisto produktų, pašarų ir jų priedų, žaliavų, gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimui;
7.3.2. leidimus transporto priemonėms gyvulių ir kitų gyvūnų, maisto produktų, žaliavų bei gyvūninių atliekų transportavimui;
7.3.3. leidimus žvėrių pirminio išdorojimo aikštelių eksploatacijai;
7.3.4. rekomendacijas licencijoms gauti verstis veterinarijos praktika ir farmacine veikla;
7.4. renka veterinarinę ir maisto saugos statistinę informaciją ir ataskaitas pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
7.5. informuoja:
7.5.1. nustatytąja tvarka Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą - apie maisto saugą, nesaugiam maistui taikomas rinkos ribojimo priemones, su nesaugaus maisto vartojimu susijusių ligų židinių grėsmę ir atsiradimą, maisto tvarkymo objektų higienos būklę, gyvulių ir kitų gyvūnų pavojingų ligų grėsmę ar šių ligų židinių atsiradimą, uždraustą tiekti į rinką arba išimtą iš rinkos nesaugų maistą;
7.5.2. vartotojus ir visuomenines vartotojų organizacijas - tarnybos kompetencijos klausimais;
7.6. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

8. Tarnyba, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
8.1. atsiradus mieste pavojingoms užkrečiamosioms gyvulių ir kitų gyvūnų ligoms, duoti privalomus nurodymus ligoms likviduoti bei privalomas vykdyti gyvulių skerdimo ar sunaikinimo, maisto, pašarų, žaliavos nukenksminimo, perdirbimo arba utilizavimo sąlygas;
8.2. tikrinti, kaip laikomasi produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų, rinkti duomenis produktų saugos klausimais;
8.3. gauti iš valstybės ir savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, iš įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;
8.4. nustatytąja tvarka gauti iš produktų gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų produktų bandinius, kurių reikia maisto saugą reglamentuojančių įstatymų pažeidimams tirti;
8.5. reikalauti, kad gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;
8.6. teikti siūlymus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai tvirtinti gyvūninės kilmės produktus gaminančias įmones ir suteikti joms valstybinės veterinarinės priežiūros numerius; 
8.7. siūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei kitoms institucijoms atšaukti jų išduotus leidimus verstis komercine ūkine veikla asmenims, kurių į rinką patiekti produktai padarė žalą vartotojams;
8.8. savo kompetencijos ribose kartu su kitomis institucijomis sudaryti komisijas (darbo grupes);
8.9. atlikti gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, profilaktiką, diagnostiką ir likvidavimą naudojant valstybės biudžeto lėšas, teikti kitas paslaugas pagal galiojančius įkainius. Gautas lėšas tarnyba privalo naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Tarnybos pareigūnai, vykdydami savo pareigas, turi teisę:
9.1. nustatytąja tvarka sustabdyti, apriboti arba uždrausti maisto tvarkymo, sandėliavimo įmonių, gyvulininkystės objektų statybą ar rekonstravimą;
9.2. radę pažeidimų, laikinai sustabdyti ar visiškai uždrausti maisto tvarkymą, įpareigoti maisto gamintoją, pardavėją ar kitą tvarkytoją pašalinti iš rinkos ir sunaikinti nesaugų produktą, taikyti kitas įstatymuose numatytas rinkos ribojimo priemones;
9.3. tarnybos viršininko arba jo įgalioto asmens pavedimu ir pateikę tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai patekti pas visus miesto teritorijoje esančius ūkio subjektus, kur reikia maisto ir veterinarinės priežiūros, ir gauti informaciją, būtiną tarnybos funkcijoms atlikti;
9.4. kilus gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmei, uždrausti įvežti į židinį arba išvežti iš jo gyvulius ir kitus gyvūnus, gyvūninius produktus, žaliavas, pašarus ir taikyti kitas priemones, galinčias apsaugoti nuo užkrato pernešimo ir organizuoti ligos likvidavimą;
9.5. kontroliuoti, kad nebūtų gaminami ir vartojami uždrausti veterinarijos vaistai, kiti preparatai, pašarai ir jų priedai;
9.6. įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas pareigūnams ir asmenims už maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, taip pat įstatymų nustatytais atvejais skirti kitas sankcijas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;
9.7. imti mėginius teisės aktų nustatyta tvarka ir kiekiais;
9.8. maisto tvarkymo vietose neleisti dirbti asmenims, galintiems platinti užkrečiamąsias ligas.
10. Tarnyba privalo perduoti teisėsaugos institucijoms medžiagą, sudarančią pagrindą patraukti baudžiamojon atsakomybėn pareigūnus ir kitus asmenis už veterinarijos ir maisto saugos teisės aktų pažeidimus, jeigu maistas pakenkė arba galėjo pakenkti sveikatai, arba dėl to kurį (kuriuos) nors iš jo vartotojų ištiko mirtis.
11. Tarnybos tarnautojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami savo pareigas, privalo užtikrinti gautos informacijos, kuri yra komercinė paslaptis, konfidencialumą.

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Tarnybai vadovauja viršininkas – Kauno miesto valstybinis veterinarijos inspektorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į tarnybą ir atleidžia iš jų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius. Tarnybos viršininkas yra pavaldus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius skatina tarnybos viršininką, prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas.
13. Tarnybos viršininką, jo pavedimu, gali laikinai pavaduoti viršininko pavaduotojas;
14. Tarnybos viršininko pavaduotoją, įstatymų numatyta tvarka, priima į tarnybą arba atleidžia iš jos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.
15. Tarnybos viršininkas:
15.1. yra asmeniškai atsakingas už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo organizavimą miesto teritorijoje;
15.2. užtikrina, kad tarnybos veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
15.3. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Prireikus viršininkas kartu su kitų institucijų vadovais leidžia bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus teisės aktus;
15.4. užtikrina savalaikį tarnybos veiklos ataskaitų pateikimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
15.5. įstatymų nustatyta tvarka priima į tarnybą ir atleidžia iš jos tarnautojus, juos skatina, prireikus skiria jiems tarnybines nuobaudas;
15.6. neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, ruošia tarnybos struktūrą bei pareigybių sąrašą ir teikia tvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui;
15.7. ruošia ir teikia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui tvirtinti tarnybos nuostatus;
15.8. tvirtina tarnautojų pareigybinius aprašymus;
15.9. organizuoja tarnybai sąmatoje patvirtintas priemones;
15.10. teikia pasiūlymus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui dėl miesto reguliavimo sferoje esančių valstybinių maisto ir veterinarijos įstaigų vadovų priėmimo ir atleidimo iš pareigų bei paskatinimų ir nuobaudų skyrimo;
15.11. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas.
16. Kiti tarnybos tarnautojai asmeniškai atsako už jiems pavestų darbų ir užduočių vykdymą.
17. Tarnybos viršininkas tarnybos struktūriniams padaliniams vadovauja per skyrių vedėjus, padalinių specialistus.
18. Tarnybos vidaus reikalų tvarkymas ir darbo organizavimas vyksta per struktūrinių padalinių specialistus, kurie yra tiesiogiai pavaldūs tarnybos viršininkui. 

V. VALDYMAS

19. Tarnyba yra pavaldi Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

20. Tarnyba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Biudžeto lėšos naudojamos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą išlaidų sąmatą, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių.
21. Tarnyba įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir nebiudžetinių (specialiųjų) lėšų. Specialiosios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
22. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Tarnybos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos kontrolės teisę turinčios institucijos.


Kauno miesto valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas R. Kliučinskas

 

PATVIRTINTA
Kauno miesto valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininko
2006 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2A-V1

KAUNO MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS MAISTO SKYRIAUS NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyrius atlieka Kauno miesto maisto tvarkymo subjektų kontrolę.
2. Maisto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymais, Kauno miesto maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Maisto skyrius, akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2004 “Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai” privalo užtikrinti kokybės politikos veiksmingą funkcionavimą.
4. Maisto skyriaus inspektoriai yra pavaldūs Kauno miesto  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui, o jam nesant, viršininko pavaduotojui.
5. Maisto skyriaus inspektoriai turi vardinius antspaudus.
6. Skyriaus pavadinimas: Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyrius.
7. Maisto skyriui vadovauja vedėjas–veterinarijos inspektorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į tarnybą ir atleidžia iš jų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas. Skyriaus vedėjas yra pavaldus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui. Miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas skatina skyriaus vedėją, prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas.

Skyriaus tel. (8 ~ 37) 490 380, faksas (8 ~ 37) 490 382.

MAISTO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Maisto skyriaus uždaviniai yra šie:
8.1. saugoti vartotojų interesus užtikrinant, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
8.2. užtikrinti veiksmingą kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose;
8.3. organizuoti ir vykdyti vartotojų apsaugą nuo ligų, susijusių su nesaugaus maisto vartojimu, su kitomis atsakingomis institucijomis organizuoti tokių ligų židinių likvidavimą;
8.4. skatinti vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintu maistu;
8.5. užtikrinti kokybės politikos veiksmingą funkcionavimą.
9. Maisto skyrius, įgyvendindamas jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. tikrina:
9.1.1. vidaus rinkai skirto maisto atitikimą saugos, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams;
9.1.2. maisto tvarkymo vietų reikalavimų laikymąsi, įmonių savikontrolės sistemas ir jų funkcionavimą;
9.1.3. maisto, žaliavų, geriamo vandens kokybę ir atitikimą norminių aktų reikalavimams;
9.1.4. viešojo maitinimo įmonėse gaminamų patiekalų saugą;
9.1.5. higienos reikalavimų, nustatytų maistą tvarkantiems asmenims, laikymąsi;
9.1.6. medžiagų ir gaminių tiesiogiai besiliečiančių su maistu naudojimą;
9.1.7. vartotojų, organizacijų, įstaigų skundus, susijusius su maisto sauga;
9.1.8. nesaugių produktų sunaikinimą;
9.1.9. alkoholio produktų atitikimą norminių aktų reikalavimams;
9.1.10. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio produktų realizavimo, laikymo, saugojimo ir gabenimo reikalavimų;
9.1.11.atlieka importo ir eksporto kontrolę;
9.2. vykd
9.2.1. laboratorinius maisto tyrimus saugai ir kokybei įvertinti;
9.2.2. maisto saugos rizikos veiksnių analizę ir prevencijos priemones;
9.2.3. maisto tvarkymo įmonių kontrolę ir priežiūrą;
9.2.4. maisto tvarkymo vietų projektų vertinimą;
9.2.5. maisto specialistų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, sudaro sąlygas studentų praktiniam mokymui;
9.3. renka maisto saugos statistinę informaciją ir ataskaitas pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
9.4. informuoja:
9.4.1. nustatytąja tvarka Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą - apie maisto saugą, nesaugiam maistui taikomas rinkos ribojimo priemones, su nesaugaus maisto vartojimu susijusių ligų židinių grėsmę ir atsiradimą, maisto tvarkymo objektų higienos būklę, uždraustą tiekti į rinką arba išimtą iš rinkos nesaugų maistą;
9.4.2. vartotojus ir visuomenines vartotojų organizacijas - tarnybos kompetencijos klausimais;
9.5. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

MAISTO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Maisto skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
10.1. duoti privalomus nurodymus dėl maisto, žaliavos nukenksminimo, perdirbimo arba utilizavimo;
10.2. tikrinti, kaip laikomasi produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų, rinkti duomenis produktų saugos klausimais;
10.3. gauti iš valstybės ir savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, iš įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;
10.4. nustatytąja tvarka gauti iš produktų gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų produktų bandinius, kurių reikia maisto saugą reglamentuojančių įstatymų pažeidimams tirti;
10.5. reikalauti, kad gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;
10.6. siūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atšaukti jos išduotus leidimus įmonėms ir juridiniams asmenims, kurių į rinką patiekti produktai padarė žalą vartotojams;
10.7.tarnybos vadovui įsakius, savo kompetencijos ribose kartu su kitomis institucijomis sudaryti komisijas (darbo grupes);
11. Maisto skyriaus pareigūnai, vykdydami savo pareigas, turi teisę:
11.1. nustatytąja tvarka siūlyti sustabdyti, apriboti arba uždrausti maisto tvarkymo, sandėliavimo įmonių statybą ar rekonstravimą;
11.2. radę pažeidimų, laikinai sustabdyti ar visiškai uždrausti maisto tvarkymą, įpareigoti maisto gamintoją, pardavėją ar kitą tvarkytoją pašalinti iš rinkos ir sunaikinti nesaugų produktą, taikyti kitas įstatymuose numatytas rinkos ribojimo priemones;
11.3. tarnybos viršininko arba jo įgalioto asmens pavedimu ir pateikę tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai patekti pas visus miesto teritorijoje esančius ūkio subjektus, kur reikia maisto ir veterinarinės priežiūros, ir gauti informaciją, būtiną tarnybos funkcijoms atlikti;
11.4. įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas asmenims už maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
11.5. imti mėginius teisės aktų nustatyta tvarka ir kiekiais;
11.6. maisto tvarkymo vietose neleisti dirbti asmenims, galintiems platinti užkrečiamąsias ligas.
12. Maisto skyrius, tarnybos vadovo nurodymu, privalo perduoti teisėsaugos institucijoms medžiagą, sudarančią pagrindą patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis už maisto saugos teisės aktų pažeidimus, jeigu maistas pakenkė arba galėjo pakenkti sveikatai, arba dėl to kurį (kuriuos) nors iš jo vartotojų ištiko mirtis.
13. Skyriaus tarnautojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami savo pareigas, privalo užtikrinti gautos informacijos, kuri yra komercinė paslaptis, konfidencialumą:
13.1. laikytis Kokybės sistemos vadove nustatytų reikalavimų dėl slaptumo.
13.2. informaciją, susijusią su ūkio subjektu, kuri yra komercine paslaptimi, laikyti konfidencialia.
13.3. be už kokybės sistemos diegimą, įgyvendinimą VMVT atsakingojo asmens leidimo nerodyti pašaliniams asmenims Kokybės vadovo bei kitų kokybės sistemos dokumentų, nedaryti kopijų.
13.4. ūkio subjektų patikrinimo bylas (patikrinimo aktus, laboratorinių tyrimų protokolus ir kt.), importuojamų, eksportuojamų ir tranzitu vežamų produktų registracijos žurnalus ir kitų dokumentų kopijas saugoti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, kad nebūtų daromos tų dokumentų kopijos.
13.5. slaptą informaciją kompiuteriuose saugoti su slaptažodžiais. kuriuos turi žinoti tik asmenys, turintys teisę dirbti su ta informacija.
13.6. savo darbe vadovautis pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir veiklos skaidrumo, pavyzdingumo principais.

MAISTO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Maisto skyriaus vedėjas:
14.1. viršininko pavedimu yra asmeniškai atsakingas už Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo organizavimą miesto teritorijoje;
14.2. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
14.3. užtikrina savalaikį skyriaus veiklos ataskaitų pateikimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui;
14.4. ruošia ir teikia Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui tvirtinti skyriaus nuostatus, raštus, pasiūlymus;
14. 5. organizuoja susirinkimus aptariant skyriaus darbuotojų veiklos rezultatus, tikrina ir analizuoja kaip jie vykdomi;
14.6. teikia pasiūlymus Kauno miesto valstybinei maisto ir vaterinarijos tarnybos viršininkui dėl skyriaus darbo efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;
14.7. vykdo kitas jam suteiktas funkcijas.
15. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už jiems pavestų darbų ir užduočių vykdymą, teisingą duomenų apie įmonių ir jų patikrinimų suvedimą į maisto kontrolės informacinę sistemą, kompetentingą skundų ištyrimą.

V. VALDYMAS

16. Maisto skyrius yra pavaldus Kauno miesto valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

PATVIRTINTA
Kauno miesto valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininko
2006 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2A-V1

VETERINARIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos skyrius (toliau vadinamas skyrius) yra valstybinės įstaigos padalinys. Skyrius savo veiklą vykdo Kauno mieste.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Veterinarijos skyrius yra akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17020:2004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“ todėl privalo užtikrinti kokybės politikos veiksmingą funkcionavimą.
4. Veterinarijos skyriaus inspektoriai turi vardinius antspaudus.
5. Skyriui tiesiogiai vadovauja vedėjas – vyriausiasis veterinarijos inspektorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į tarnybą ir atleidžia iš jų viršininkas. Skyriaus vedėjas yra pavaldus tarnybos viršininkui, kuris skatina skyriaus vedėją, prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas.
6. Skyriaus pavadinimas: Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos skyrius.

Skyriaus tel. (8 ~ 37) 49 03 87, faksas (8 ~ 37) 490 382.

II. SVARBIAUSIEJI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:
7.1. organizuoti ir vykdyti gyvulių ir kitų gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamų ligų ir šių ligų likvidavimą profilaktinėmis, priešepizootinėmis, sanitarinėmis ir kitomis veterinarinėmis priemonėmis, planuoti priešepizootinius ir gydomuosius darbus, organizuoti ir koordinuoti jų atlikimą;
7.2. saugoti vartotojų interesus užtikrinant, kad į šalies rinką ir eksportui tiekiami gyvūniniai produktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
7.3. užtikrinti veiksmingą higienos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose (nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams);
7.4. kontroliuoti, kad mitybai, perdirbimui vartojami gyvūniniai produktai ir žaliavos būtų tinkamos veterinarinės-sanitarinės kokybės;
7.5. organizuoti ir vykdyti vartotojų apsaugą nuo infekcinių ligų, su kitomis atsakingomis institucijomis organizuoti tokių ligų židinių likvidavimą;
7.6. kontroliuoti gyvūnų gerovės taisyklių laikymąsi, benamių gyvūnų globą, gyvūnų eutanaziją;
7.7. dalyvauti gyvūnų parodose, kontroliuoti gyvūnų gerovės ir sveikatingumo reikalavimo laikymąsi;
7.8. skatinti vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintu maistu.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
8.1. tikrina:
8.1.1. vidaus rinkai ir eksportui skirto gyvūninių produktų atitikimą saugos, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams;
8.1.2. gyvūninių produktų ir pašarų tvarkymo vietų veterinarinės sanitarijos ir maisto higienos reikalavimų laikymąsi, įmonių savikontrolės sistemas ir jų funkcionavimą;
8.1.3. gyvūninių produktų, žaliavų, geriamo vandens kokybę ir atitikimą norminių aktų reikalavimams;
8.1.4. higienos reikalavimų, nustatytų maistą tvarkantiems asmenims, laikymąsi;
8.1.5. medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, naudojimą;
8.1.6. veterinarinių vaistų, kitų preparatų, pašarų, jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą;
8.1.7. vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus, susijusius su maisto sauga ir gyvūnų priežiūra;
8.1.8. gyvūnų sveikatos būklę jų laikymo vietose, turgavietėse, karantino punktuose, skerdyklose, renginių ir parodų metu;
8.1.9. gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;
8.1.10. žmonių maistui netinkamų produktų tinkamumą gyvuliams šerti;
8.1.11. gyvūninių atliekų tvarkymą;
8.1.12. nesaugių produktų sunaikinimą;
8.2. vykdo:
8.2.1. veterinarines profilaktikos priemones nuo gyvulių, kitų gyvūnų infekcinių, invazinių ir kitų užkrečiamųjų ligų;
8.2.2. epizootinės situacijos vertinimą ir nurodo gyvulių ir kitų gyvūnų savininkams įgyvendinti gyvulių, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir jų likvidavimo, deratizacijos, dezinfekcijos bei ūkines priemones;
8.2.3. gyvūnų sergamumo užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis ligomis analizę, šių ligų likvidavimo priemones;
8.2.4. klinikinius, laboratorinius (virusologinius, bakteriologinius, biocheminius, cheminius toksikologinius, radiologinius, histologinius, parazitologinius) ir kitus tyrimus gyvulių, kitų gyvūnų ligoms diagnozuoti, maisto, vandens bei pašarų ir jų priedų saugai ir kokybei įvertinti;
8.2.5. kartu su kitomis institucijomis - bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų apsaugos veterinarines priemones;
8.2.6. skerdžiamų gyvūnų bei jų produktų veterinarinę sanitarinę ekspertizę;
8.2.7. maisto saugos rizikos veiksnių analizę ir prevencijos priemones;
8.2.8. gyvūninės kilmės maisto tvarkymo įmonių kontrolę;
8.2.9. maisto, pašarų, gyvūninių atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo vietų statybos, rekonstrukcijos projektų ir kasybos darbų veterinarinę ekspertizę;
8.2.10. gyvulių registravimą, identifikavimą ir apskaitą;
8.2.11. konsultuoja gyvūnų savininkus ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir kitais klausimais;
8.2.12. veterinarijos specialistų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, sudaro sąlygas studentų praktiniam mokymui;
8.3. išduoda:
8.3.1. veterinarinius dokumentus maisto produktų, pašarų ir jų priedų, žaliavų, gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimui;
8.3.2. leidimus transporto priemonėms gyvulių ir kitų gyvūnų, maisto produktų, žaliavų bei gyvūninių atliekų transportavimui;
8.3.3. leidimus žvėrių pirminio išdorojimo aikštelių eksploatacijai;
8.3.4. renka veterinarinę ir maisto saugos statistinę informaciją ir ataskaitas pateikia Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
8.4. informuoja:
8.4.1. nustatytąja tvarka Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą - apie maisto saugą, nesaugiam maistui taikomas rinkos ribojimo priemones, su nesaugaus maisto vartojimu susijusių ligų židinių grėsmę ir atsiradimą, gyvūninio maisto tvarkymo objektų higienos būklę, gyvūnų pavojingų ligų grėsmę ar šių ligų židinių atsiradimą, uždraustą tiekti į rinką arba išimtą iš rinkos nesaugų maistą;
8.4.2. vartotojus ir visuomenines vartotojų organizacijas - tarnybos kompetencijos klausimais;
8.4.3. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
9.1. atsiradus mieste pavojingoms užkrečiamosioms gyvulių ir kitų gyvūnų ligoms, duoti privalomus nurodymus ligoms likviduoti bei privalomas vykdyti gyvulių skerdimo ar sunaikinimo, maisto, pašarų, žaliavos nukenksminimo, perdirbimo arba utilizavimo sąlygas;
9.2. tikrinti, kaip laikomasi produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų, rinkti duomenis gyvūninių produktų saugos klausimais;
9.3. gauti iš valstybės ir savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, iš įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;
9.4. nustatytąja tvarka gauti iš gyvūninių produktų gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų produktų bandinius, kurių reikia maisto saugą reglamentuojančių įstatymų pažeidimams tirti;
9.5. reikalauti, kad gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;
9.6. teikti siūlymus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai tvirtinti gyvūninės kilmės produktus gaminančias įmones ir suteikti joms valstybinės veterinarinės priežiūros numerius;
9.7. siūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atšaukti jų išduotus įmonėms leidimus, kurių į rinką patiekti gyvūniniai produktai padarė žalą vartotojams;
9.8. savo kompetencijos ribose kartu su kitomis institucijomis sudaryti komisijas (darbo grupes);
9.9. atlikti gyvūnų užkrečiamųjų ligų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, profilaktiką, diagnostiką ir likvidavimą naudojant valstybės biudžeto lėšas, teikti kitas paslaugas pagal galiojančius įkainius.
10. Skyriaus pareigūnai, vykdydami savo pareigas, turi teisę:
10.1. nustatytąja tvarka siūlyti sustabdyti, apriboti arba uždrausti gyvūninio maisto tvarkymo, sandėliavimo įmonių, gyvulininkystės objektų statybą ar rekonstravimą;
10.2. radę pažeidimų, laikinai sustabdyti ar visiškai uždrausti gyvūninio maisto tvarkymą, įpareigoti maisto gamintoją, pardavėją ar kitą tvarkytoją pašalinti iš rinkos ir sunaikinti nesaugų produktą, taikyti kitas įstatymuose numatytas rinkos ribojimo priemones;
10.3. tarnybos viršininko arba jo įgalioto asmens pavedimu ir pateikę tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai patekti pas visus miesto teritorijoje esančius ūkio subjektus, kur reikia maisto ir veterinarinės priežiūros, ir gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms atlikti;
10.4. kilus gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmei, uždrausti įvežti į židinį arba išvežti iš jo gyvūnus, gyvūninius produktus, žaliavas, pašarus ir taikyti kitas priemones, galinčias apsaugoti nuo užkrato pernešimo ir organizuoti ligos likvidavimą;
10.5. kontroliuoti, kad nebūtų gaminami ir vartojami uždrausti veterinarijos vaistai, kiti preparatai, pašarai ir jų priedai;
10.6. savo kompetencijos ribose skirti administracines nuobaudas atsakingiems asmenims už maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, taip pat teikti pasiūlymus skirti kitas sankcijas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;
10.7. imti mėginius teisės aktų nustatyta tvarka ir kiekiais;
10.8. gyvūninio maisto tvarkymo vietose neleisti dirbti asmenims, galintiems platinti užkrečiamąsias ligas.
11. Skyrius privalo pateikti medžiagą, sudarančią pagrindą patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis už veterinarijos ir maisto saugos teisės aktų pažeidimus, jeigu maistas pakenkė arba galėjo pakenkti sveikatai, arba dėl to kurį (kuriuos) nors iš jo vartotojų ištiko mirtis.
12. Skyriaus tarnautojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami savo pareigas, privalo užtikrinti gautos informacijos, kuri yra komercinė paslaptis, konfidencialumą.

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriaus vedėjas:
13.1. yra asmeniškai atsakingas už Kauno miesto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos skyriaus darbo organizavimą miesto teritorijoje;
13.2. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
13.3. organizuoja susirinkimus aptariant skyriaus darbuotojų veiklos rezultatus, tikrina ir analizuoja, užtikrina darbo drausmę;
13.4. užtikrina savalaikį skyriaus veiklos ataskaitų pateikimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Kauno miesto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui;
13.5. ruošia ir teikia Kauno miesto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui tvirtinti skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pareigybinius aprašymus;
13.6. teikia pasiūlymus Kauno miesto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui dėl skyriaus darbo efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;
13.7. vykdo kitas jam suteiktas funkcijas.
14. Skyriaus veterinarijos inspektoriai asmeniškai atsako už jiems pavestų darbų ir užduočių vykdymą.

V. VALDYMAS

15. Skyrius yra pavaldus Kauno miesto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui.

Atgal Spausdinti Į viršų
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas
Tel. (8 ~ 37) 42 35 45, faks. (8 ~ 37) 49 03 82
El. paštas info@kaunomvet.lt
Įm. kodas 290783530